Camellia s. Winter's Snowman

Camellia

  • 3 gal 12"w, 18-21"t
  • 5 gal 18-21"w, 24-27"t
  • 9 gal 3.5't on 3' trellis
  • 10 gal 24"w, 30"t
  • 20 gal 27-33"w, 36"t
Zone: 6
Color: White

Interesting Notes about Camellia:

Sasanqua hybrid. Vigorous, burgundy new foliage. White anemone flowers in autumn.